Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1178856
 • Do końca roku: 311 dni
 • Do wakacji: 118 dni

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

„ZIELONA PLACÓWKA”

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

Myślą przewodnią programu jest edukacja ekologiczna społeczeństwa już od najmłodszych lat. Nieodzownym elementem tej edukacji jest współpraca z rodziną. Jedynie jednokierunkowe spójne działanie  wykształci w dziecku prawidłowe  postawy względem środowiska, które pozostaną w nim na lata i  które będzie gotowe przekazać kolejnym pokoleniom. Jednoczesna edukacja rodziców i dziadków, kształtując jednolity przekaz, wzmocni  nie tylko efektywność  naszych starań edukacyjnych i wychowawczych, ale również tych podejmowanych  w trosce o stan środowiska lokalnego.

Zachęcamy również do wykorzystania „dobrych przykładów” z różnych środowisk, w tym cenionych społecznie osobowości, odnoszących sukces w różnych dziedzinach życia. Jest to  istotny element układanki kształtujący pożądane  trwałe wzorce . 

Treści zawarte w naszym programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez nauczycieli, którzy zechcą wnieść do niego własne pomysły. Należy umożliwić dzieciom/uczniom, na różnych poziomach rozwoju poszerzanie i pogłębianie wiadomości zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami, a treści dobierać w taki sposób, aby pobudzały do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

 • wzbudzanie świadomości ekologicznej;
 • kształtowanie postawy otwartej na potrzeby środowiska;
 • edukacja ekologiczna z myślą o przyszłych pokoleniach;
 • czyste środowisko wokół nas;
 • poznanie motywów, sposobów ochrony i kształtowania środowiska;
 • wyrabianie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i oceny pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 • budzenie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody;
 • zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami;
 • aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie;
 • formułowanie wniosków i spostrzeżeń;
 • gospodarka odpadami – segregowanie, recykling, utylizacja;
 • zapoznanie ze znaczeniem powietrza w życiu człowieka, uświadomienie przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza;
 • zapoznanie z zamkniętym obiegiem wody w przyrodzie i jego znaczeniem, uświadomienie przyczyn i skutków zanieczyszczenia wód, zapoznanie ze sposobami racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody.

REALIZATORZY PROGRAMU

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja.

Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa.

ZADANIA PROGRAMU
Wdrażanie do tego, aby realizatorzy:

 • rozumieli, że należy dbać o otaczające nas środowisko;
 • znali zasady segregacji śmieci i dostrzegali cel tego działania;
 • rozpoznawali pojemniki do segregacji odpadów;
 • reagowali na niewłaściwe zachowania wobec środowiska przyrodniczego;
 • angażowali w ochronę środowiska osoby z najbliższego otoczenia.

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

Treści oraz cele programowe można realizować przez cały rok szkolny, niezależnie od sytuacji dydaktycznej oraz tematyki realizowanej podczas zajęć programowych. Do edukacji ekologicznej należy wykorzystywać sytuacje z dnia codziennego.

Podczas realizacji proponowanego programu przewiduje się spotkania z osobami reprezentującymi instytucje zajmujące się ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Należy również zorganizować spotkania mające na celu edukację rodziców.

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Wychowanek:
• troszczy się o planetę;
• potrafi wskazać skutki nieszanowania Ziemi;
• zna wartość środowiska przyrodniczego dla własnego zdrowia;
• umie segregować śmieci;
• umie zachęcić kolegów, koleżanki, członków rodzin do włączenia się do akcji dbania o planetę Ziemię;
• wie, że własny przykład może sprzyjać prawidłowym  wzorcom zachowań innych.
FORMY REALIZACJI PROGRAMU
Do realizacji treści zawartych w programie zostanie wykorzystana każda sprzyjająca sytuacja dydaktyczno-wychowawcza. Do form organizowanych służących realizacji programu należą:

 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • zajęcia edukacyjne,
 • spotkania z wyjątkowymi osobowościami,
 • prace dzieci/uczniów,
 • pantomima, drama,
 • praktyczne działanie,
 • wycieczki i spacery.


WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM


Udział rodziców, dziadków, sąsiadów, instytucji zajmujących się segregacją śmieci oraz ochroną środowiska, partnerskich placówek, wymieniających się pomysłami oraz doświadczeniem, sąsiadujących zakładów pracy w realizacji programu jest niezbędny do osiągnięcia zamierzonych efektów i będzie obejmował m.in.:


•  bezwzględną troskę o dobro środowiska przyrodniczego w każdej sytuacji życia codziennego, także poza przedszkolem czy szkołą, na spacerze z rodzicami, podczas robienia zakupów w hipermarkecie, itp.;
•  edukację rodziców/całych rodzin poprzez strony internetowe, gazetki, wykłady, warsztaty organizowane dla rodziców, dziadków, sąsiadów,
•  organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.

PROPONOWANE DZIAŁANIA

1.Jestem EKO- bądź EKO i Ty.
2.Akcja- segregacja.
3.Ze starego nowe.
4.Jestem rozsądnym mieszkańcem Ziemi.
5.Do dzieła! Działamy całymi rodzinami.

EWALUACJA PROGRAMU
Program edukacji ekologicznej ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzone w zależności od zainteresowań dzieci, aktywności rodziców, zaangażowania instytucji współpracujących, inwencji nauczyciela oraz warunków i środków dydaktycznych, jakimi dysponuje placówka.

SPOSÓB MONITOROWANIA
Wszyscy realizatorzy programu edukacji ekologicznej dokonują odpowiednich zapisów w dziennikach zajęć i innych dokumentach przedszkolnych/szkolnych. Oprócz tego gromadzą w teczkach scenariusze zajęć, prace dzieci, własne ankiety itp.

Każda placówka prowadzi DZIENNICZEK ZADAŃ UCZESTNIKA PROGRAMU "ZIELONA PLACÓWKA", który jest zobowiązana oddać w wyznaczonym terminie.

Prezentacja efektów Programu nastąpi na FESTIWALU EKOLOGICZNYM. Każda z placówek prezentuje się podczas festiwalu poprzez krótką formę parateatralną, piosenkę, wiersz (czas prezentacji do 3 min.).

 

NAGRODY

 

Wszyscy koordynatorzy Programu otrzymają dyplomy i poświadczenia udziału w programie "ZIELONA PLACÓWKA".

PLACÓWKI, KTÓRE:

 • ZREALIZUJĄ WSZYSTKIE Z PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ,
 • ·         W OKREŚLONYM TERMINIE DOSTARCZĄ DZIENNICZEK ZADAŃ UCZESTNIKA PROGRAMU "ZIELONA PLACÓWKA" (wzór  w załączniku),
 • ·         Z DZIENNICZKIEM DOSTARCZĄ 3 FOTOGRAFIE PRACY PLASTYCZNO-TECHNICZNEJ PT. "ZE STAREGO NOWE"(w formie elektronicznej),

OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT „ZIELONEJ PLACÓWKI”.

Certyfikat  „Zielona Placówka” ma ważność 1 roku.

 

WAŻNE TERMINY

 

28 października 2016r. - zgłoszenie placówek do programu poprzez przesłanie wypełnionej deklaracji uczestnictwa.

październik - kwiecień – realizacja celów, treści, założeń programowych.

15 maja 2017r. dostarczenie sprawozdania z realizowanego programu w postaci dzienniczka wraz ze zdjęciami pracy plastyczno-technicznej.

6 czerwca 2017r. "FESTIWAL EKOLOGICZNY”( godzina oraz miejsce zostaną podane w momencie przesłania/dostarczenia sprawozdania)

 

mgr Joanna Stawicka

koordynator główny programu

tel 668019106

asiastawicka@autograf.pl

 

mgr Teresa Bryś-Szczygieł

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

"ZIELONA ZIEMIA"

mail: zielonaziemia@wp.pl

www.zielonaziemia.pl